Klachtenprocedure

Waar mensen met elkaar werken kunnen conflicten ontstaan. Ook cliënt en hulpverlener kunnen met elkaar in conflict komen.

Als beroepsverengiging zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de psychosociale begeleiding van onze therapeuten optimaal blijft. Zo stellen wij hoge toelatingseisen aan "kandidaat"-leden die zich bij de LVPW willen aansluiten. Daarnaast houden de leden hun kennis en ervaring op peil door middel van bij- en nascholing en intervisie. Ook worden de leden eens in de 5 jaar gevisiteerd.

Toch kan het gebeuren dat een cliënt van onze therapeuten niet tevreden is en een klacht heeft over de psychosociale begeleiding. Voor die situaties hebben wij als beroepsvereniging een klachtenprocedure.
Psychosociale therapeuten vallen, net als de gehele complementaire sector, sinds 1 januari 2017 onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

U heeft een klacht over een LVPW-lid. Wat nu?

Natuurlijk is het van belang dat u uw klacht eerst bespreekt met uw psychosociaal hulpverlener. Ook al kan dit lastig zijn, het is vaak de beste manier om zaken te verhelderen. Voor die situaties waarin het niet lukt om het conflict samen met uw hulpverlener bevredigend op te lossen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVPW.

Klachtenreglement en klachtenprocedure

Voor eventuele klachten over bij haar geregistreerde leden heeft de LVPW een klachtenreglement ontwikkeld. In dit reglement staat precies omschreven op welke manier de vereniging omgaat met ingediende klachten en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Het Beroepsprofiel, de Beroepscode en de Klachtenprocedure LVPW zijn gratis te downloaden via de website en op te vragen bij het secretariaat. U kunt deze reglementen hier downloaden 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en op geen enkele wijze verbonden aan de LVPW. De klachtenfunctionaris start de bemiddeling tussen u en de hulpverlener om tot een bevredigende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris heeft hiervoor 6 weken de tijd. Mocht dit niet binnen deze 6 weken lukken, dan informeert de klachtenfunctionaris u over de mogelijkheden om de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie of het Tuchtcollege van de RBCZ/TCZ.

De Registertherapeuten van de LVPW vallen eveneens onder het Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ. Het Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg te toetsen. Meer informatie over het Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ kunt u hier: http://tcz.nu/index.html vinden.

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken